Coaching voor de leering

Wanneer problemen zich op school voordoen, zoals bij concentratieproblemen, ADHD, hoogbegaafdheid, pesten, faalangst, leerproblemen is het mogelijk dat (een deel van) de coaching op school plaatsvindt.

Er wordt naar gestreefd dat de situatie zo geoptimaliseerd wordt, dat de (nieuw te leren) vaardigheden het best tot zijn recht komen.

Hulp kan ingeschakeld worden door zowel de leerkracht als de ouders. In overleg met leerkracht, ouders en kind zal gekeken welke hulp op school plaats kan vinden en waarin het kind individueel gecoacht wordt.

Individuele coaching van het kind kan plaatsvinden zowel op school (onder schooltijd) als in de praktijk (na schooltijd). Een keuze hieruit zal gemaakt worden in overleg met ouders, school en het kind zelf.

Onderdeel van het coachingstraject op school kunnen zijn:
– Observatie in de klas (om een duidelijker beeld te krijgen van waar het probleem ligt)
– Coaching van de leerkracht/IB’er/mentor
– Overleg met ouders en leerkracht

Zie ook ‘Ouder en Kind’ voor meer informatie over individuele coaching.

lampklein